ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สุดยอด..!รับน้องใหม่ ใฝ่ธรรมะ’60

img_0317 img_0337 img_0344 img_0351 img_0356 img_0357 img_0445 img_0446 img_0447 img_0448 img_0449 img_0451 img_0452 img_0455 img_0456 img_0457 img_0458 img_0459 img_0461 img_0463กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ใฝ่ธรรมะสร้างสรรค์…ครุศาสตร์’60
ตามวิสัยทัศน์ “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม”
กิจกรรมต่อเนื่อง ตั้งแต่ 1 – 10 มิถุนายน 2560
1-4 มิ.ย.> รายงานตัวออนไลน์
5 มิ.ย.> พบสำนักทะเบียนและวัดผล
6 มิ.ย.> ปฐมนิเทศคณะครุศาสตร์
7 มิ.ย.> แนะแนวหลักสูตรจัดการเรียนการสอน
8 มิ.ย.> รับขวัญน้องใหม่
9-10 มิ.ย.> รับน้องใหม่ ไหว้ ร.5 (เฉพาะคฤหัสถ์)

Back to top button