ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โอกาสทางการศึกษา​จบ.. “โรงเรียน​พระปริยัติ​ธรรมสามัญ” ​ รับตรงเข้าเรียนต่อ มจร สัมภาษณ์​อย่างเดียว

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ได้มอบหมายให้บุคลากรของสำนักทะเบียนและวัดผล เดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ร่วมกับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ พลอยแสง และนิสิตคณะต่าง ๆ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พรหมวชิรญาณ, โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พุทธศาสตร์วิทยา และโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มจร. กรุงเทพมหานคร ในการนี้มีพระภิกษุ สามเณร ซึ่งกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ราว ๑๐๐ รูป ให้ความสนใจ เข้าฟังรายละเอียดและสอบถามจากทางคณาจารย์ พระภิกษุสามเณรกลุ่มนี้ถือเป็นเป้าหมายหลักในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

Back to top button