ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไทยแลนด์ ๔.๐”

ขอนิมนต์/เรียนเชิญร่วมเข้าฟังสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไทยแลนด์ ๔.๐” และบรรยายพิเศษโดย พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มจร

จัดโครงการและดำเนินการโดยหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป ณ ห้องเธียเตอร์ โซนบี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

———————————————
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ: https://goo.gl/qM3nUV

Back to top button