ข่าวสารประชาสัมพันธ์

มหาจุฬาฯ ต้อนรับนิสิตใหม่ ’62 สู่มหาวิทยาลัย ด้วยความยินดียิ่ง​

มจร ต้อนรับนิสิตใหม่ ทั้ง 4 คณะ ปีการศึกษา 2562  โดยมีพระสุวรรณ​เมธา​ภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธา​น กล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่เข้าสู่มหาวิทยาลัย​ พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม,  ดร. ผอ.สำนัก​ทะเบียน​และวัดผล  กล่าวถวายรายงานในความร่วมมือ ระหว่างสำนักทะเบียนและวัดผล -​ คณะ และสถาบันภาษา จัดกิจกรรม​แนะแนวหลักสูตร​เตรียมพร้อมเข้าศึกษา

สถิตินิสิตใหม่ รอบที่ 1

> คณะพุทธศาสตร์ 86 รูป/คน

> คณะครุศาสตร์ 79 รูป/คน

> คณะมนุษศาสตร์ 120 รูป/คน

> คณะสังคมศาสตร์ 144 รูป/คน

รวม 429 รูป/คน

Back to top button