ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน”สำนักทะเบียนและวัดผล”

คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนสนับสนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เข้าตรวจประเมินการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของสำนักทะเบียนและวัดผล ทั้ง 2 ส่วน คือ ส่วนทะเบียนนิสิต และส่วนประเมินผลการศึกษา

วันจันทร์ ที่ 9 กรกฏาคม 2561 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนสนับสนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วย
1. พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ประธาน
2. พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. กรรมการ
3. พระวิศิษฐกุล สิริปญฺโญ กรรมการและเลขานุการ
ได้เข้าตรวจประเมินการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของสำนักทะเบียนและวัดผล ทั้ง 2 ส่วน คือ ส่วนทะเบียนนิสิต และส่วนประเมินผลการศึกษา คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและวัดผล นำโดยพระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนสนับสนุนการศึกษา โดยได้คะแนนเฉลี่ยภาพรวม
#อย่างไม่เป็นทางการ
1. ส่วนทะเบียนนิสิต 3.51
2. ส่วนประเมินผลการศึกษา 3.71

Back to top button