ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แจ้งประกาศ ผู้ใช้งานอีเมลมหาวิทยาลัย การจัดสรรพื้นที่เก็บข้อมูล Google โปรดย้ายข้อมูลออกจาก Google Drive ก่อนวันที่ 1 มิ.ย. 65

แจ้งเตือน การปรับเปลี่ยนนโยบายในการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ของบริษัท Google
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ทางบริษัท Google ปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบน Google Workspace for Education ดังนี้
เดิม: ผู้ใช้งานแต่ละท่านได้พื้นที่เก็บข้อมูลแบบไม่จำกัด (Unlimited)

ใหม่: การจัดสรรพื้นที่เก็บข้อมูล Google Workspace for Education ดังนี้

          บัญชีผู้ใช้งานประจำส่วนงาน   บัญชีละ         100   GB

          บัญชีผู้ใช้งานสำหรับบุคลากร   บัญชีละ          30   GB

          บัญชีผู้ใช้งานสำหรับนิสิต        บัญชีละ           5    GB

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือผู้ใช้งานทุกท่าน ย้ายข้อมูลที่จัดเก็บไว้บน Google Drive และบริการอื่น ๆ ของ Google ไปเก็บยัง ฮาร์ดดิส ของท่าน เพื่อให้คงเหลือข้อมูลบนบริการ Google ไม่เกินบัญชีสิทธิ์ของผู้ใช้งาน ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2565

– ตรวจสอบการใช้งานพื้นที่ของตนเองที่    https://one.google.com/storage

ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม : กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ มจร : network@mcu.ac.th

 

Back to top button