ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผล เดือนกรกฏาคม 2562

สำนักทะเบียนและวัดผล มจร จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผล  โดยมีพระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานดำเนิการประชุม มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประขุม ดำเนินการตามวาระ เพื่อสรุปและวางแผนระบบการบริหารพร้อมการปฏิบัติสู่ความเป็นมาตรฐานสากล  ในการนี้ พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม, ดร. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานผลการดำเนินการในปี 2562 ขอมติคณะกรรมการรับรองการประชุม  และแผนปฏิบัติการสู่การพัฒนาต่อไป

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าว…ให้นโยบายในการบริหารและแนวทางการปฏิบัติการแก่ผู้บริหารบุคลากร สำนักทะเบียนและวัดผล พร้อมเมตตามอบของที่ระลึกในโอกาสที่สำนักทะเบียนและวัดผล เปิดห้องพระมงคลสิทธาจารย์ B 312 แก่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกล่าวขอบคุณ นำไหว้พระสวดมนต์ ปิดประชุม วันอังคาร ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 303 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร อยุธยา

พระภูวดล วชิรปญฺโญ ,นายพิชิต เชาว์ชาญ : ภาพ/ข่าว

Back to top button