ข่าวสารประชาสัมพันธ์

อธิการบดี เยี่ยมโครงการปฏิบัติวิปัสสนาฯ คณะพุทธศาสตร์

วันนี้ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและให้โอวาทแก่นิสิตคณะพุทธศาสตร์ มจร จำนวน 415 รูป/คน

ซึ่งปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ระหว่างวันที่ 16-27 ธันวาคม 2560 ณ ศาลา 8 เหลี่ยม สวนเวฬุวัน (สวนไผ่) พุทธมณฑล อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม โดยมีคณะผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และพระวิปัสสนาจารย์ ถวายการต้อนรับ
อธิการบดี กล่าวว่า “บทบาทหน้าที่ของพระนิสิตที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ สิ่งสำคัญนอกจากการศึกษาวิชาสามัญ ทั่วไปแล้ว จุดเด่นคือหลักสูตรการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ที่ทำให้นิสิตมีโอกาสในการศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ขอให้นิสิตลงมือปฏิบัติด้วยใจและใส่ใจอย่างจริงจัง จึงจะได้ผลและต้องมีสติสัมปชัญญะ ซึ่งมีโยนิโสมนะสิการ เป็นอาหารของสติสัมปชัญญะ คิดถูกต้อง ใจจึงจะยึดมั่นตามครรลองและถูกต้อง นอกจากนี้ คณาจารย์ที่มาร่วมปฏิบัติด้วยก็ได้ประโยชน์ คือการได้มีโอกาสชาร์ตแบตเตอร์รี่ แก่ตนเองอีกด้วย”
นอกจากนี้ ท่านยังย้ำว่า ทุกท่านควรลดความปลิโพธิ หรือความกังวัลต่อสิ่งภายนอก ตัวอยู่ที่นี่แต่ใจอยู่วัด ต้องอยู่กับปัจจุบัน คือคิดเป็น ทำใจให้สอดคล้องกับการปฏิบัติ มีโยนิโสมนสิการ  ต่อการปฏิบัติ ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังให้คุ้มกับการที่มหาวิทยาลัย หยุดพักการเรียนการสอนเพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสพักและผ่อนคลายจากความวุ่นวายในการเรียนการสอน และสิ่งสำคัญคือท่านจะได้นำความรู้นึ้ไปสอนญาติโยมต่อไป” อธิการบดี มจร กล่าว

Back to top button