ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบการส่งเอกสารรายงานตัวเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

เช็คการส่งเอกสารรายงานตัวเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

🍃คณะครุศาสตร์👇
https://datastudio.google.com/s/qhboekDccsw

🍃คณะสังคมศาสตร์👇
https://datastudio.google.com/s/vVkhAN0aNzw

🍃คณะพุทธศาสตร์👇
https://datastudio.google.com/s/k-wD_jpf9uI

🍃คณะมนุษย์ศาสตร์👇
https://datastudio.google.com/s/q7hCIJWjEeA

Back to top button