ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 17 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 “คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” The 17th National and 1st International Community Social Development (CSD) “Virtues, Ethics and Sustainable Development”

โครงการประชุมวิชาการ “การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น”
และสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 17 และนานาชาติ ครั้งที่ 1
“คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”
The 17th National and 1st International Community Social Development (CSD)
“Virtues, Ethics and Sustainable Development”

Back to top button