ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“สภาวิชาการ อนุมัติบัณฑิต ป.ตรี รุ่น 64 เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย”

"สภาวิชาการ อนุมัติบัณฑิต ป.ตรี รุ่น 64 เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย"

“สภาวิชาการ อนุมัติบัณฑิต ป.ตรี รุ่น 64 เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย”
ในการประชุมสภาวิชการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติอนุมัติบัณฑิตระดับปริญญาตรี รุ่น 64 เพื่อเสนอให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา ซึ่งจะมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 27 มีนาคม 2562 นี้ ในส่วนของรายชื่อบัณฑิต สภาวิชาการให้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องให้รอบด้าน เช่น ชื่อ ฉายา นามสกุล การปฏิบัติธรรม และการปฏิบัติศาสนกิจ ก่อนนำเสนอให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป
ครั้งที่ 2 ((รายชื่อบัณฑิต))

ครั้งที่ 1 ((รายชื่อ)) สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเมื่อ 31/10/2561

Back to top button