ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผู้จบ ป.บัณฑิต”

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) รุ่นที่ 8 จำนวน 145 รูป/คน โดยแบ่งเป็นบรรพชิต 18 รูป คฤหัสถ์ 128 คน

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) รุ่นที่ 8 ของคณะครุศาสตร์ โดยจัดการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  จำนวน 145 รูป/คน โดยแบ่งเป็นบรรพชิต 18 รูป คฤหัสถ์ 128 คน สำหรับรายชื่อสามารถดาวน์โหลด ((ที่นี่่))

Back to top button