ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสงฆ์​เพชรบุรี ทุ่มแล้วกว่า 70 ล้านบาท เร่งปักหมุดวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี บนแผนที่การศึกษา

คณะกรรมการการศึกษาข้อมูลและตรวจความพร้อมการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ ที่ได้รับการตั้งแต่จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าตรวจสอบข้อมูล “โครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี” ณ วัดพระรูป ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี 16 มกราคม 2562 โดยพระเดชพระคุณ พระพรหมเวที รักษาการเจ้าคณะภาค 15 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมทั้งผู้บริหารหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ จังหวัดเพชรบุรี คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ผู้ปกครองฝ่ายบ้านเมือง มีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ส่วนราชการในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม

คณะสงฆ์เพชรบุรียืนยันความพร้อมในการขอจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี และได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบ้านเมืองในทุกขั้นตอน ปัจจุบัน มีอาคารเรียน 1 หลัง 4 ชั้น บนเนื้อที่ 20 กว่าไร่ และมีเป้าหมายจะซื้อที่ดินใกล้เคียงเพิ่มเติมในโอกาสข้างหน้า

ทั้งนี้ พระมหาถวิล  กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียน​และวัดผล ร่วมเป็นกรรมการ การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นั้น จำเป็นต้องมีเกณฑ์ครบทั้ง 10 ข้อ

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๔๗

Back to top button