ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ภาคอีสาน

มจร จัดปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 63 “โครงการส่งเสริมนิสิตปฏิบัติศาสนกิจอาสาช่วยพัฒนาสังคม” ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในวันนี้พระมหาถวิล  กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล บรรยายถวายความรู้ระบบทะเบียนและวัดผล แก่ผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศ ในครั้งนี้ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 80 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นimg_0229 img_0230 img_0231 img_0232 img_0233

Back to top button