ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สำนักทะเบียนและวัดผลออกแนะแนวการศึกษา

9 มกราคม 2560 สำนักทะเบียนและวัดผล พร้อมทีมคณะต่างๆ ประกอบด้วย
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ ไปแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร
และการรับนิสิตใหม่ ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 408 คน

001
002
005
003
004
006

Back to top button