ข่าวสารประชาสัมพันธ์

📣 เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2566

📣 เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท-เอก
1) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
2) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
3) สาขาวิชารัฐศาสตร์
📍ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2566
Back to top button