ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการทำลายข้อสอบ สำนักทะเบียนและวัดผล

ประชุมคณะกรรมการทำลายเอกสารข้อสอบ โดยมีพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานดำเนินการประชุม และคณะกรรมการจากกองคลังและทรัพย์สิน,กองนิติการ,กองวิชาการ,คณะพุทธศาสตร์,คณะครุศาสตร์,คณะมนุษยศาสตร์,คณะสังคมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อสรุปมติและแนวทางการปฏิบัติ

ในการนี้พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล รายงานจำนวนเอกสารเก่า และนำชมการปรับปรุงสำนักงานฯ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 – 10.30 น. ณ สำนักทะเบียนและวัดผล มจร อยุธยา

Back to top button