ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ จัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านระบบออนไลน์

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ(IBSC) มจร  จัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านระบบออนไลน์
จากสถาบันสมทบ มจร ประเทศฮังการี เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย B 400 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย
พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. ประธานกรรมการ/พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร./ศ.ดร.สมภาร พรหมทา/ดร.อำนาจ บัวศิริ/ดร.วีรชาติ นิมานงค์
ซึ่งมีนิสิตระดับปริญญาเอกสาขาวิชา พระพุทธศาสนา จำนวน 3 ท่านประกอบไปด้วย Janos Jelen, Norbert Nemeth, Laszlo Forizs
ซึ่งผลงานของนิสิตได้ศึกษาภาษาสันสกฤต แปลคัมภีร์พระเวทเป็นภาษาอังกฤษ
ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด แนวนโยบายของพระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้ชาวฮังการีมาช่วยรับภาระจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา ร่วมกับ มจร โดยใช้ประเทศฮังการีเป็นฐานประตูสู่ประเทศอียู
ในอนาคตหากนิสิต 3 ท่านนี้เรียนจบก็คงจะเป็นกำลังสำคัญต่อไป ขอบคุณภาพ/ข้อมูล : Phanna Som , IBSC , li MCU
reg1 reg2 reg3 reg4 reg5

Back to top button