ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สารนิพนธ์ พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำปี ๒๕๖๑ หนังสือประกอบการสัมมนาทางวิชาการ

สารนิพนธ์ พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำปี ๒๕๖๑
หนังสือประกอบการสัมมนาทางวิชาการ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๑๔/๒๕๖๑
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๒๘/๒๕๖๑
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ รุ่นที่ ๑๖/๒๕๖๑
พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๓/๒๕๖๑
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ ๑๐-๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

สามารถเปิดอ่านเป็นรายบทความผ่านระบบ MCU IR ลิ้งค์:http://ir.mcu.ac.th/
หรือเปิดอ่านทั้งเล่มผ่านระบบ MCU e-Book ลิ้งค์:http://ebook.mcu.ac.th/ เลือกหมวด เอกสารทางวิชาการ

Back to top button