ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ด่วน!! เปิดรับสมัครแล้ว ป.โท-ป.เอก คณะสังคมศาสตร์ มจร

ด่วน!! หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
1. ระดับปริญญาเอก
1.1 สาขาวิชา รัฐศาสตร์
1.2 สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
1.3 สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ
2. ระดับปริญญาโท 3 สาขาวิชา คือ
2.1 สาขาวิชา รัฐศาสตร์
2.2 สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
2.3 สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ
(จำนวนจำกัด)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา..0982810799

ดร.ประเสริฐ ธิลาว เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 0800468559
พระสมนึก ธีรปญฺโญ 093-996-2628
นายสุภัทรชัย สีสะใบ ‭095-604-4959‬
นางสาววันเพ็ญ ฉายสอาด ‭080-443-6333‬
นางสาวสุมาลี บุญเรือง ‭088-344-5035‬

Back to top button