ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“ประกาศขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำปี พ.ศ. 2562”

บัณฑิตที่ประสงค์จะเข้าพิธีประสาทปริญญา ต้องรายงานตัวเพื่อขอเข้ารับปริญญาด้วยตนเอง ในวันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น เพื่อให้การรายงานตัว การขึ้นทะเบียนบัณฑิต พิธีซ้อมรับปริญญา พิธีประสาทปริญญาและค่าธรรมเนียมการรับปริญญา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
“บัณฑิตที่ประสงค์จะเข้าพิธีประสาทปริญญา ต้องรายงานตัวเพื่อขอเข้ารับปริญญาด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานคือ หลักฐานการชำระเงิน ,บัตรประจำตัวนิสิต หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางสำหรับบัณฑิตต่างประเทศ
ในวันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ในเวลาทำการ (เว้นวันพระ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ สำนักทะเบียนและวัดผล มจร วังน้อย หรือวิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยายห้องเรียน หรือหน่วยวิทยบริการที่สังกัดให้วิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยายห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ สรุปรายชื่อผู้เข้ารับปริญญา ส่งสำนักทะเบียนและวัดผล ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒”
ดาวน์โหลดประกาศ ((ประกาศ))
ดาวน์โหลดคู่มือการขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านเวบ ((คู่มือ))


Back to top button