ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“สามีจิกรรม” สำนักทะเบียนและวัดผล พรรษายุกาล 2561

สำนักทะเบียนและวัดผล นำโดยพระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการ นำผู้บริหาร บุคลากร ในสังกัด ประกอบ “พิธีสามีจิกรรม” อายุกาลพรรษา พุทธศักราช 2561 พระเถระอาวุโส ประกอบด้วยพระมหาทองแดง สิริปญฺโญ รองผู้อำนวยการสำนักฯ ต่อมาพระมปัญญา ปญฺญาสิริ, ดร. ผอ.ส่วนประเมินผลการศึกษา และพระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร. ผอ.ส่วนทะเบียนนิสิต ได้นำพิธีทำสามิจิกรรมต่อ พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการฯ ตามลำดับ สามีจิกรรมเป็นธรรมเนียมของสงฆ์ที่ดีงามอย่างหนึ่ง ที่ภิกษุสามเณรพึงทำความชอบต่อกันเพื่อความสามัคคี อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข หมายถึงการขอขมาโทษกัน ให้อภัยกัน โอกาสที่ควรเข้าพรรษา และเริ่มต้นปีการศึกษา ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักทะเบียนและวัดผล C 300 มจร อยุธยา

Back to top button