ข่าวสารประชาสัมพันธ์

มจร กำหนดวันสอบข้อสอบกลาง ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมกันทั่วประเทศ

มจร กำหนดวันสอบข้อสอบกลาง ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมกันทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยได้ประกาศ ตาราสอบข้อสอบกลาง ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562  ด้วยการสอบออนไลน์พร้อมกันทั่วประะเทศ วันนี้ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องการสอบวัดผลการศึกษารายวิชาข้อสอบกลาง ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
–“ทั้งนี้กำหนดให้สอบให้มีการสอบรายวิชาละ 2 ชั่วโมง นับจากเวลาที่เริ่มเข้าทำการสอบ”–
ดาวน์โหลด ((ประกาศ))

Back to top button