ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สำนักทะเบียนและวัดผลจัดโครงการแนะแนวการศึกษานิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565

👑สำนักทะเบียนและวัดผลจัดโครงการแนะแนวการศึกษานิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565
……………………………………………………………………….
🍃พระครูศรีสิทธิบัณฑิต, ดร. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565

🍃ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีใน 4 คณะคือ คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ โดยมอบหมายให้สำนักทะเบียนและวัดผล ซึ่งรับผิดชอบโดยกลุ่มงานรับเข้าศึกษา ทะเบียนและสถิติ ส่วนทะเบียนนิสิต ดำเนินการรับสมัครผู้สนใจตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา และดำเนินการสอบคัดเลือก เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม2565 ที่ผ่านมา ปรากฏรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ ดังนี้
คณะพุทธศาสตร์ จำนวน 88 รูป/คน
คณะครุศาสตร์ จำนวน 68 รูป/คน
คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 144 รูป/คน
คณะสังคมศาสตร์ จำนวน 92 รูป/คน
รวมทั้ง 4 คณะ จำนวนทั้งสิ้น 392 รูป/คน
ทั้งนี้ ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565(ส่วนกลาง) กำหนดกิจกรรมเปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ในวันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2565 นั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาแก่นิสิตใหม่ทุกคณะ สำนักทะเบียนและวัดผล ได้จัดโครงการแนะแนวการศึกษาแก่นิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องพระมงคลสิทธาจารย์ และผ่านระบบออนไลน์ zoom cloud meetings ในวันอังคารที่ 31พฤษภาคม 2565เวลา 12.30 น.เป็นต้นไป โดยลักษณะของกิจกรรมประกอบด้วย
⏰พิธีเปิดโครงการ และกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ โดย พระครูศรีสิทธิบัณฑิต, ดร. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล บรรยายพิเศษเรื่อง“นิสิตใหม่กับเรื่องที่ควรใส่ใจเกี่ยวกับงานทะเบียน”
⏰เวลา 13.00 น. บรรยายพิเศษ หัวข้อ “เทคโนโลยีกับการศึกษา” โดย พระมหาชํานาญ มหาชาโน, ดร. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะ
⏰เวลา 13.30 น.บรรยายพิเศษ หัวข้อ “มจร กับการจัดสวัสดิการนิสิต” โดย พระมหาประยูร โชติวโร, ดร. ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต
⏰เวลา 14.00 น. บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ช่องทางการชำระค่าเทอม” โดย กองคลังและทรัพย์สิน
⏰เวลา 14.30 น. บรรยายพิเศษ หัวข้อ “งานทะเบียนฯ ที่นิสิตใหม่ควรรู้” โดย พระมหาโยธิน โชติธมฺโม รักษาการผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา นายชัยโชค คณนาวุฒิ ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต และพระสมุห์ประจิรักษ์ มหาปญฺโญ รักษาการรองผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต

Back to top button