ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุมกรรมการดำเนินการสอบวัดผลการศึกษา ป.ตรี 2/2560

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560/2 โดยมีพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานดำเนินการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อม ครั้งนี้พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล,กรรมการและเลขานุการ แจ้งวาระประชุมตามลำดับ วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร อยุธยา

Back to top button