ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต รับตำแหน่ง “ผู้ช่วยเจ้าอาวาส”วัดท่าการ้อง อยุธยา

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร. ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต มจร รับตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง ในกาลนี้พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล นำคณะผู้บริหาร บุคคลากร ร่วมแสดงมุฑิตาจิตยินดีและอนุโมทนา ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

วัดท่าการ้อง ปัจจุบันมี พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน (ประยูร สุทฺธิปุญฺโญ) รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าอาวาส เป็นพระอารามพื้นที่ตั้งของวัดโดยรวมเป็นที่ราบอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้กับ วัดธรรมาราม,วัดกษัตราธิราช อยู่ห่างจากเกาะเมืองประมาณ ๓ กิโลเมตร ตั้งอยู่นอกพระนครฯด้านทิศตะวันตกหรือบริเวณ ทุ่งประเชต ปัจจุบันสังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ ๖ ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่บริเวณชุมชนอิสลามเป็นส่วนใหญ่ ท่ามกลางมัสยิดถึง ๕ มัสยิด โดยมีบ้านเรือนที่เป็นพุทธศาสนิกชนอยู่ประมาณ ๘-๑๐ หลังคาเรือนเท่านั้น

Back to top button