ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุมผู้บริหารวิชาการ ประจำเดือนเมษายน 2561 เพื่อกำชับให้คณบดีทุกคณะ กำกับและติดตามการบริหารจัดการของหลักสูตร

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร ในส่วนภูมิภาค เพื่อให้สอดรับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และประกาศการจัดการศึกษานอกที่ตั้งของกระทรวงศึกษาธิการ ในกาลนี้พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผอ.สำนักทะเบียนฯ, ดร.จเด็ด โพธิ์ศรีทอง รอง ผอ.สำนักฯ, พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ, ดร. ผอ.ส่วนประเมินผลการศึกษา, พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร. ผอ.ส่วนทะเบียนนิสิต ร่วมประชุม วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม IBSC มจร อยุธยา

Back to top button