ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผู้จบ หลักสูตรสัมฤทธิบัตร (ป.ธ.3)”

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรสัมฤทธิบัตร (ป.ธ.3) รุ่น 8 จำนวน 14 รูป สำหรับผู้จบเปรียญธรรม 3 ประโยคมาสมัครเรียนในระดับปริญญาตรี จะต้องศึกษารายวิชาสามัญเพิ่มเติม ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเป็นหลักสูตรสัมฤทธิบัติ เพื่อเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้เวลาการศึกษา 1 ปี ไปพร้อมกับการเรียนในระดับปริญญาตรี
รายชื่อสามารถดาวน์โหลด ((ที่นี่))

Back to top button