ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ผอ.สำนักฯ ประธานตรวจการปฏิบัติงานกองวิชาการ

พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผล เป็นประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานของกองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี

วันอังคาร ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น.
คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน กองวิชาการ ประกอบด้วย
๑. พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ประธานกรรมการ
๒. พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ,ดร. กรรมการ
๓. พระมหาชุติภัค ชุตินนฺโท กรรมการและเลขานุการ
ได้เข้าตรวจประเมินการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของกองวิชาการ โดยได้คะแนน ดังนี้
๑. องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารจัดการ ได้ ๔.๔๓
๒. องค์ประกอบที่ ๒ การดำเนินงานภารกิจหลัก ได้ ๔.๕๘
รวมทุกองค์ประกอบ ได้ ๔.๕๐
#ผ่านการประเมิน

Back to top button