ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สำนักทะเบียน​และ​วัดผล​ “ร่วมจัดนิทรรศการ​” ในงานงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาปีที่ ๔ เฉลิมพระเกียรติฯ

พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม, ดร.ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล มอบให้พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการส่วนทะเบียน​นิสิต และบุคลากร​ ร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ

ครั้งนี้
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาปีที่ ๔ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๙-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระประจิรักษ์​ มหาปญฺโญ นักจัดการงาน​ทั่วไป​ : ภาพ

นายพิชิต เชาว์​ชาญ​ นักวิชาการ​ศึกษา​ : ข่าว

Back to top button