ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผล พบ…ผู้บริหาร-คณาจารย์-บุคคลากร มจร ราชบุรี

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ได้รับนิมนต์จาก มจร วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพมงคลญาณ วิ, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เป็นประธานและกล่าวต้อนรับแนะนำส่วนงานพร้อมด้วยบุคคลากร จากนั้นบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล” แก่ผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มจร วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี http://www.rbr.mcu.ac.th/

“นับเป็นนิมิตหมายที่ดี อันจะได้ทำความเข้าใจในเบื้องต้นร่วมกันเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของมหาวิทยาลัย ที่จะเอื้อประโยชน์ทั้งต่อผู้สอน ผู้เรียนและเจ้าหน้าที่ตลอดทั้งผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทุกส่วนล้วนแล้วแต่เป็น ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ สืบเนื่องสัมพันธ์ซึ่งกันและกันตามลำดับความก่อนหลัง ถ้าทุกส่วนล้วนทำหน้าที่ตามที่รับมอบหมายตามลำดับขั้นตอนอย่างถูกต้องในระยะเวลาที่กำหนดร่วมกัน เชื่อแน่ว่า การจัดการเรียนการสอน ตลอดถึงการวัดผลประเมินผล จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายมหาวิทยาลัยอย่างแน่นอน”

19060014_1404395846273386_5681489366020713122_n 19105627_1404396012940036_2401544962240082250_n 19113704_1404396222940015_8191502455458883619_n 19113889_1404396236273347_7474946932030418225_n 19145810_1404396006273370_7115496543925568372_n 19149320_1404395966273374_8645185936036644974_n 19224810_1404396106273360_9142542800719271705_n 19225224_1404396019606702_2946747851153166699_n 19260425_1404396112940026_5146567321883249241_n

Back to top button