ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เปิดเรียนซ่อมเสริมภาคฤดูร้อน “ซัมเมอร์ 3 ’60”

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง เปิดเรียนซ่อมเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๑. การลงทะเบียนเรียน
ตั้งแต่วันที่ ๒๖ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ส่วนทะเบียนนิสิต สำนักทะเบียนและวัดผล อาคารเรียนรวม ชั้น ๓ โชน C มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา ๐๙.๐๐ -๑๗.๐๐ น. ในวันทำการปกติ
๒. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต ดังนี้
๒.๑ ค่าธรรมเนียมบำรุงการศึกษา
๒.๑.๑ ค่าธรรมเนียมบำรุงการศึกษา (ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑)
บรรพชิต จำนวน ๕๐๐ บาท )
คฤหัสถ์ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๒.๑.๒ ค่าธรรมเนียมบำรุงการศึกษา (ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
บรรพชิต จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
คฤหัสถ์ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท
๒.๒ ค่าหน่วยกิต
๒.๒.๑ ค่าหน่วยกิต (ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑)
บรรพชิต หน่วยกิตละ ๑๐๐ บาท
คฤหัสถ์ หน่วยกิตละ ๒๐๐ บาท
นิสิตชั้นปีที่ ๔ บรรพชิต/คฤหัสถ์ หน่วยกิตละ ๕๐๐ บาท
หลักสูตรนานาชาติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ หน่วยกิตละ ๕๐๐ บาท
๒.๒.๒ ค่าหน่วยกิต (ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
หลักสูตรภาษาไทย บรรพชิต/คฤหัสถ์ หน่วยกิตละ ๕๐๐ บาท
หลักสูตรนานาชาติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ หน่วยกิตละ ๒,๐๐๐ บาท

Back to top button