ข่าวสารประชาสัมพันธ์

มจร เริ่มแล้ว ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์

มจร เริ่มแล้ว ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์

o81g5f0-large

สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ประกาศให้นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ระดับปริญญาตรี สามารถเริ่มประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ได้แล้วที่เวบ https://regweb.mcu.ac.th/  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 30 กันยายน 2560 นี้ 
หมายเหตุ
หากไม่ทำการประเมินอาจารย์ผู้สอน
1. นิสิตจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในเทอมถัดไปได้
2. ไม่สามารถดูเกรดผ่านระบบบริการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้

Back to top button