ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ทะเบียน มจร ศึกษาดูงานด้านทะเบียน ม.ศิลปากร

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. สำนักทะเบียนและวัดผล และเครื่อข่ายด้านงานทะเบียนและวัดผลทั่้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยการนำของพระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ได้เดินทางเพื่อศึกษาดูงาน ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โดยมีประเด็นการศึกษาดูงาน ดังนี้
๑. ด้านการบริหารจัดการ
๒. ด้านการรับเข้าศึกษา
๓. ด้านการจัดตารางเรียนการสอน
๔. ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาและออกหนังสือสำคัญทางการศึกษา
๕. ด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบทะเบียน
ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก ผศ.ดร.อนิรุต สติมั่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และนางสาวถนอมวงศ์ สัมพัญญู ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ที่ให้การต้อนรับและนำเสนอการบริหารจัดการงานทะเบียนและวัดผล พร้อมทั้งข้อเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมระบบทะเบียน หลังจากได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านทะเบียนละวัดผลในด้านต่างๆ ตั้งแต่การรับเข้านักศึกษา การลงทะเบียนเรียน การจัดตารางสอนตารางสอบ การวัดผล การขึ้นทะเบียนบัณฑิต และการออกเอกสารการศึกษาต่างๆ
ภาพเพิ่มเติม(คลิ๊ก)
25600830_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%98%e0%b9%93%e0%b9%90_002025600830_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%98%e0%b9%93%e0%b9%90_001925600830_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%98%e0%b9%93%e0%b9%90_001525600830_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%98%e0%b9%93%e0%b9%90_001425600830_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%98%e0%b9%93%e0%b9%90_001125600830_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%98%e0%b9%93%e0%b9%90_0005

 

Back to top button