ข่าวสารประชาสัมพันธ์

นิสิตใหม่! คึกคักทะยอยรายงานตัววันแรก

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. นิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ทะยอยมารายงานตัวตามที่สำนักทะเบียนและวัดผล ได้จัดรายงานตัวออนไลน์สำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี โดยมีพระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล เป็นประธาน และพระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,ดร. ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ในการรายงานตัวนิสิตใหม่สามารถรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ของมหาวิทยาลัย
http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp
ท่านสามารถตรวจสอบสถานะของท่านได้ที่เมนู
-ผลการสมัคร
– สถานะการสมัครเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
-แก้ไขข้อมูลของท่านให้เรียบร้อย
-ปริ้นนำส่งพร้อมเอกสารรายงานตัว ประกอบด้วย
1. ใบรายงานตัวนิสิตใหม่ จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาใบสุทธิ จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
5. สำเนาวุฒิการศึกษานักธรรมหรือบาลี (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
6. รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
7. เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
ยื่นเอกสารรายงานตัวตั้งแต่วันที่ 1-4 มิ.ย. 2560 ณ สำนักทะเบียนและวัดผล มจร วังน้อยimg_0149 img_0151 img_0155 img_0157 img_0159 img_0163 img_0184 img_0186 img_0187 img_0194 img_0216 img_0218
http://eval.mcu.ac.th/?p=1281

Back to top button