ข่าวสารประชาสัมพันธ์คลังภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อปฏิบัติในการสอบ ระดับปริญญาตรี

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการจัดทำข้อปฏิบัติในการสอบ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดยพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ,รศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ เพื่อจัดทำข้อปฏิบัติในการสอบ ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
20170206_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%96_0057  20170206_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%96_004920170206_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%96_0060
20170206_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%96_005820170206_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%96_005620170206_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%96_005320170206_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%96_005120170206_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%96_004920170206_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%96_004620170206_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%96_004320170206_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%96_004020170206_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%96_003520170206_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%96_002720170206_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%96_002420170206_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%96_001820170206_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%96_001720170206_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%96_0016

Back to top button