ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

พระราชวรเมธี ดร.รองอธิบดีการฝ่ายบริหาร มจร เป็นประธานในการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ร่วมประชุมเพื่อเสนอรายชื่อนิสิตผู้สำเร็จการศึกษา รอบที่ ๒/๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย อยุธยา img_8001

img_8003

img_8005

img_8006

img_8007

img_8008

Back to top button