ข่าวสารประชาสัมพันธ์คลังภาพกิจกรรม

มจร เปิดสอบวัดผลการศึกษา ป.ตรี วันแรก

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดสอบวัดผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-21 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ อาคารเรียนรวม โดยในปีนี้ มีนิสิตทุกคณะ ทุกชั้นปี เข้าสอบจำนวน 1,793 รูป/คน สำนักทะเบียนและวัดผล โดยพระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผล กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการสอบ มอบหมายให้พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ, ดร. ผอ.ส่วนประเมินผลการศึกษา ดำเนินการตรวจเยี่ยมห้องสอบพร้อมให้กำลังใจอาจารย์-เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการทุกแต่ละฝ่าย และอำนวยการควบคุมและแก้ปัญหาในการสอบ ให้ไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

img_3984  img_3994 img_3998 img_4001 img_4004 img_4005 img_4010 img_4011 img_4015 img_4016 img_4018 img_4019 img_4025 img_4026 img_4033 img_4039 img_4041 img_4043 img_4045 img_4049

Back to top button