ข่าวสารประชาสัมพันธ์

มจร “ก้าวสู่ TQR มุ่งพัฒนาหลักสูตรอย่างยั่งยืน”

หลักสูตรสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องระหว่าง 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องพุทธเมตตา อาคารเรียนรวม ชั้น 4 มจร วังน้อย อยุธยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ กรรมการ TQR จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นวิทยากรนำสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

สำหรับวัตถุประสงค์สำคัญในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนั้น เพื่อมุ่งนำหลักสูตรสาขาสันติศึกษา ภาคภาษาไทย และอินเตอร์ ทั้งปริญญาโท และปริญญาเอก หลักสูตรสาขาพระพุทธศาสนา ภาคภาษาอินเตอร์ ทั้งปริญญาโท และปริญญาเอก ขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูล หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุคมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Thai Qualifications Register) ของสำนักคณะกรรมการอุดมศึกษาต่อไป

ขอบคุณภาพ/ข่าว : พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

สำนักทะเบียนและวัดผล : รายงาน

Back to top button