ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“การสร้างเสริมสุขภาวะผู้นำนิสิต มจร HEALTH PROMOTION FOR MCU STUDENT ELADERS”

กองกิจการนิสิต มจร ร่วมกับสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดโครงการ “การสร้างเสริมสุขภาวะผู้นำนิสิต มจร HEALTH PROMOTION FOR MCU STUDENT ELADERS” วันที่ 4 ธันวาคม 2560 : 4/12/2017 ณ อาคารหอพักนิสิตนานาชาติ ชั้น G มจร อยุธยา at the international Dormitory, Ground Floor MCU 

Back to top button