ข่าวสารประชาสัมพันธ์

มจร พัฒนาระบบฐานข้อมูลนิสิตออนไลน์ 4.0 เพื่อจัดส่ง สกอ ผ่านเว็บไซด์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย

สำนักทะเบียนและวัดผล พัฒนาระบบฐานข้อมูลนิสิตออนไลน์ 4.0 เพื่อจัดส่ง สกอ ผ่านเว็บไซด์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เปิดโอกาสให้นิสิตระดับปริญญา ตรี-โท-เอก เข้าตรวจสอบฐานข้อมูลได้ถึง 31 มกราคม 2561 ที่เมนูระเบียนประวัติ/แก้ไขระเบียบประวัติ
regweb.mcu.ac.th

Back to top button