ข่าวสารประชาสัมพันธ์คลังภาพกิจกรรม

รายชื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ทุกระดับการศึกษา

ประกาศรายชื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
1. ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 61
2. ระดับปริญญาโท รุ่นที่ 26
3. ระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 12
**ระดับปริญญาโท และเอก สามารถขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านเวบ https://regweb.mcu.ac.th/
ปริ้นใบชำระเงิน ไปจ่ายที่ธนาคารทหารไทย หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยที่ท่านไม่ต้องมาแจ้งที่ สำนักทะเบียนและวัดผล
หรือ ขึ้นทะเบียนบัณฑิตเรียบร้อยแล้ว สามารถมาจ่ายได้ที่ กลุ่มการเงินของมหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
และ สำนักทะเบียนและวัดผล **
satiti_all59 satiti59
Back to top button