ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สุดยอด…ผู้บริหารสำนักทะเบียนและวัดผล ร่วมสัมมนาในต่างแดน

พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผอ.สำนัก็ทะเบียนและวัดผล , พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ,ดร. ผอ.ส่วนประเมินผลการศึกษา ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารงานทางพระพุทธศาสนาในประเทศอาเซียน กรณีศึกษา : ประเทศอินโดนีเซีย โดยศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2560 เพื่อพัฒนาการงานบริหารและศักยภาพในการปฏิบัติการ ก้าวหน้าสู่ มจร 4.0 ตามนโยบายท่านอธิการบดี img_1998 img_1999 img_2001 img_2002 img_2003 img_2004 img_2005 img_2006

Back to top button