ข่าวสารประชาสัมพันธ์

อาจารย์ มสธ. แนะแนวระบบคลังข้อสอบกลาง มจร

27 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. ผศ.ศศิธร ชุตินันทกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักทะเบียนและวัดผล ดร.ปราถนา พลอภิชาติ และอาจารย์ปิยนาฏ สิทธิฤทธิ์ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ด้านการวัดผลและประเมินผลได้เดินทางมาแนะแนวให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคลังข้อสอบ และการวัดผลและประเมินผลเชิงปฏิบัติการ แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องสำนักงานสำนักทะเบียนและวัดผล โดยมีพระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ,ดร. ผอ.ส่วนประเมินผลการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ให้การต้อนรับ และรับฟังคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน และเริ่มดำเนินการในการนำข้อสอบกลางเข้าสู่ระบบคลังข้อสอบ มจร ซึ่งจะนำร่องก่อน จำนวน 2 ชุดวิชา คิือ พระสุตตันตปิฎ และ พระวินัยปิฎก และ 8 รายวิชาที่เหลือเป็นลำดับถัดไป
759039759041759042041502962933169

Back to top button