ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2561


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2561
สมัครเรียนออนไลน์ : http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สำนักทะเบียนและวัดผล อาคารเรียนรวม ชั้น 3 โซนซี
โทรศัพท์035-248-000 ต่อ 8420,8421

 

 

Back to top button