ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สถาปนา 131 ปี มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลงกรณราชวิทยาลัย

—# ๑๓๑ ปี สถาปนา มจร. # —
(๑๓ ก.ย.๒๔๓๐ – ๑๓ ก.ย.๒๕๖๑)

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ถวายองค์พระปิยราชรังสรรค์
กราบพระบาทเทิดน้อมจอมราชัน
อภิวันท์รำฤกคุณเทิดบุญญา

พระราชทานนามพระองค์ผจงสร้าง
โปรดเกล้าแนบแบบอย่างทางศึกษา
ไตรปิฎกมุ่งประกาศศาสตร์นานา
พระสงฆ์สามเณรสิ้นทั่วถิ่นไทย

อีกวิชาชั้นสูงผดุงเลิศ
พลันบรรเจิดกระจ่างจริงจงยิ่งใหญ่
อุดมด้วยทศพิธพินิศนัย
เป็นที่พึ่งผองไทยให้นิรันดร์

ร้อยสามสิบเอ็ดขวบปีทวีศักดิ์
บุญจงรักษ์ยาวไกลอย่าไหวหวั่น
เป็นที่พึ่งชาวโลกพ้นโศกอนันต์
เทิดมิ่งขวัญมหาจุฬาฯ เกริกฟ้าไกล ฯ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหา​ร คณาจารย์​ เจ้าหน้าที่​ และนิสิต
ประพันธ์​โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสวง นิลนามะ หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Back to top button