ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศแจ้งวันเริ่มปรับค่าลงทะเบียนเรียน ป.ตรี ช้าเกินกำหนด ปีการศึกษา 1/2561 มจร ส่วนกลาง

ประกาศแจ้งวันเริ่มปรับค่าลงทะเบียนเรียน ป.ตรีช้าเกินกำหนด  ปีการศึกษา 1/2561 มจร ส่วนกลาง

-นิสิตรหัส 57,58 เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย.- 27 ส.ค. 2561
-นิสิตรหัส 59,60,61 เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย.- 9 ส.ค. 2561
– นิสิตที่มีความประสงค์ผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียม สามารถเขียนใบคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียม ระดับปริญญาตรี ทบ.13 ได้ที่ http://reg.mcu.ac.th/?page_id=95 หรือที่สำนักทะเบียนและวัดผล C 300 อาคารเรียนรวม มจร อยุธยา

Back to top button