ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แจ้งนิสิตระดับปริญญาตรี มจร ส่วนกลาง ประเมินอาจารย์ออนไลน์

แจ้งนิสิตระดับปริญญาตรี ส่วนกลางทุกคณะ ชั้นปี สามารถเข้าไปประเมินอาจารย์ผู้สอนผ่านระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้แล้ว ที่เว็บ https://regweb.mcu.ac.th/ ตั้งแต่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2560 
หมายเหตุ หากนิสิตไม่ประเมินอาจารย์ผู้สอนในระยะเวลาที่กำหนดไม่สามารถตรวจสอบผลการเรียนผ่านเว็บได้
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b9%8c

Back to top button