ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอบัตรประจำตัวนิสิตผ่านช่องทางออนไลน์

นิสิตท่านใด บัตรหาย บัตรหมดอายุ หรือเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ/ชื่อ/นามสกุล สามารถยื่นคำร้องผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่ https://forms.gle/4oj5F1ZgbGWYAJow9

 

Back to top button