ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“สภามหาวิทยาลัย อนุมัติปริญญา ระดับปริญญาตรี รุ่น 64 ครั้งที่ 2″

“สภามหาวิทยาลัย อนุมัติปริญญา ระดับปริญญาตรี รุ่น 64 ครั้งที่ 2″
วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 13.000 น. ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 มีมติอนุมัติปริญญา ระดับปริญญาตรี รุ่น 64 ครั้งที่ 2 จำนวน 2,698 รูป/คน โดยบัณฑิตที่ได้รับการอนุมัติปริญญาแล้ว สามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ผ่านระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย https://regweb.mcu.ac.th  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
รายชื่อที่ผ่านการอนุมัติครั้งที่ 1 ((ดาวน์โหลด))
รายชื่อที่ผ่านการอนุมัติครั้งที่ 2 ((ดาวน์โหลด))  

Back to top button